چراغ های ساده

چراغ های ساده (1)

این مدل چراغ‌ها به دلیل داشتن تابش نور مستقیم در محیط کارگاهی کاربرد بیشتری داشته و بر روی سقف و دیوار نصب می‌شوند.

این مدل چراغ‌ها به دلیل داشتن تابش نور مستقیم در محیط کارگاهی کاربرد بیشتر داشته و می‌توان جهت نصب روی سقف و دیوار استفاده نمود .